top of page

PRIVACY BELEID

1. Algemeen

BV Zonwering-winkel, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 296, 9280 Lebbeke en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0865.232.377 (hierna ” BV Zonwering-winkel”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Zonwering-winkel wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Zonwering-winkel wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Zonwering-winkel vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Zonwering-winkel verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.
Zonwering-winkel nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

 

2. Toepassing

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Zonwering-winkel website.
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.
Zonwering-winkel streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Zonwering-winkel uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Zonwering-winkel u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

 

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

 

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die Zonwering-winkel verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en die Zonwering-winkel verkrijgt door uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten.
Zonwering-winkel treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.
Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Zonwering-winkel producten en diensten. In die
hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Zonwering-winkel voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Zonwering-winkel.

 

4. Doeleinden

 

Zonwering-winkel verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens:
Wanneer wij toestemming hebben gekregen; 
In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en 
wanneer Zonwering-winkel daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Zonwering-winkel persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.
Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor interesse in één van onze producten, dan heeft Zonwering-winkel in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Zonwering-winkel in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Zonwering-winkel alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Zonwering-winkel, zal Zonwering-winkel u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, om zo een correcte opvolging te garanderen.
Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
Zonwering-winkel gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.
Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Zonwering-winkel.
Zonwering-winkel kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Zonwering-winkel meent dat die interessant kunnen zijn voor u. 
Zonwering-winkel kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In heel wat gevallen is Zonwering-winkel wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Zonwering-winkel worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
Zonwering-winkel kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Zonwering-winkel uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en Zonwering-winkels processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 

5. Beveiliging

 

Zonwering-winkel streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Zonwering-winkel. Zonwering-winkel draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
 

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Zonwering-winkel verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:
Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Zonwering-winkel groep.
Zonwering-winkel geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy.

 

7. Cookies & de website

Tijdens een bezoek aan de site van Zonwering-winkel kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

8. Contactgegevens

 

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:
BV Zonwering-winkel

Attn: Schelfhaut Alexander

Brusselsesteenweg 296,

9280 Lebbeke,

Belgium

Tel: +32 (0) 471 03 66 34

e-mail: zonwering-winkel@outlook.be

 

9. Wijzigingen

 

Zonwering-winkel behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page